znavrat logo

Čo ťa čaká?

Po splnení uvedených podmienok pre prijatie do nášho resocializačného zariadenia (ďalej len RS) s Vami uzavrieme kontrakt o poskytovaní resocializačného programu, ktorý obsahuje všetky podmienky , práva a povinnosti klienta v RS. Optimálna dĺžka pobytu v Resocializácii je 12 - 24 mesiacov Resocializačný proces sa delí na 6 fáz. Sú to tieto štádia:

Adaptačno - motivačná

prebieha počas prvých 2-3 mesiacov resocializácie (obmedzenie kontaktov s vonkajším sociálnym prostredím). Postupné zapájanie sa do redukčných, stimulačných a terapeutických skupinových a komunitných aktivít, pracovnej terapie, sebaobsluhy, práce v skupine a pre skupinu a pod.

Nápravno - redukčné

zamerané je na interpersonálnu reguláciu jednotlivca, a to najmä osobnostnú, vzťahovú, emočnú, vôľovú a postojovú, sociálne učenie,sociálno-psychologický výcvik na zvyšovanie sociálnych kompetencií, zodpovednosti za seba a skupinu a úpravu sociálnych vzťahov.

Sociálno - rehabilitačné

fyzická a psychická obnova jednotlivca, dosiahnutie najvyššiehoosobnostného a fyzického vývinu klienta a jeho pracovnej výkonnosti a podporu osamostatňovania. Hľadania zamestnania, pracovného uplatnenia, sebarealizácie, úpravou vzťahov k rodine a pod.

Pracovno - itegračná

integrácia do prirodzeného prostredia klienta v prípade ukončenia pobytu štvrtou fázou. Reintegrácia klienta dopracovných vzťahov na základe pracovno-právneho vzťahu. Upevňovaniepracovných návykov sociálnych vzťahov na pracovisku.

Ekonomicko - stabilizačná

ekonomická stabilizácia klienta na základe príjmu z pracovnoprávneho vzťahu s treťou osobou aktívnym sporením a pokračovanie s plnením záväzkov – dlhov

Odpútavacia

odpútavanie klienta od chráneného bývania.Úplný návrat do prirodzeného prostredia.